?t tiu d? trang

H?P KI?M SOT K? THU?T UPVC

Hotline : 083 22 33 588

S?n xu?t theo cng ngh?

www.nhuahabach.vn

CNG TY TNHH THUONG M?I V ?U TU PHT TRI?N H BCH

KINH DOANH V?T TU NGNH NU?C

Hng nghn h?p ki?m sot k? thu?t uPVC d du?c l?p d?t t?i cc d? n tr?ng di?m qu?c gia trn c? nu?c

S?n xu?t b?ng cng ngh? p phun t? d?ng, trang thi?t b? tin ti?n

Thi?t k? ph h?p v?i co s? h? t?ng t?i Vi?t Nam, gi thnh h?p l

H?p ki?m sot k? thu?t uPVC l lo?i h? ga th? h? m?i du?c cc nu?c tin ti?n trn th? gi?i s? d?ng nhi?u nam nay. H?p ki?m sot k? thu?t uPVC Ti?n Phong l dng s?n ph?m tin phong v duy nh?t t?i Vi?t Nam. S?n ph?m du?c chuy?n giao cng ngh? t? t?p don Sekisui d? c th? t? s?n xu?t thnh cng 30 ch?ng lo?i h?p ki?m sot k? thu?t ph h?p v?i co s? h? t?ng t?i Vi?t Nam v?i gi thnh h?p l.

H?P KI?M SOT K? THU?T uPVC

M hnh h? th?ng thot nu?c nh dn

M hnh h? th?ng thot nu?c nh dn

M hnh h? th?ng trong nh my

M hnh h? th?ng thot nu?c nh dn

H?p ki?m sot du?c thi?t k? c ?ng tham, c th? dng guong, que  thng c?ng, ho?c vi nu?c x?t d? x? l t?c du?ng ?ng.
N?p h?p ki?m sot c kh? nang ch?u l?c cao.
Ti?t ki?m khng gian, l?p d?t nhanh chng, d? dng.
N?p h?p ki?m sot kn kht, khng pht sinh mi ra mi tru?ng bn ngoi. D? v?n hnh, b?o du?ng.
H?p ki?m sot c l?c rc, d? v? sinh, h?n ch? t?c du?ng ?ng.
H?p ki?m sot v?i siphon c th? di chuy?n linh ho?t.
H?p ki?m sot du?c thi?t k? v?i d? l?ch chi?u cao thch h?p, ch?ng ch?y ngu?c ho?c d?o chi?u d?t ng?t.

UU I?M VU?T TR?I

SO SNH V?I H? GA B TNG

B? d?ng nu?c, gy mi hi
Kch thu?c l?n, kh thi cng
Th?i gian thi cng lu
Kh v? sinh
D? r r? do b tng v ?ng nh?a khng kn kht
Tu?i th? ng?n
Chi ph b?o tr b?o du?ng, s?a ch?a cao

H? ga b tng

Khng b? d?ng nu?c, khng b? hi
Nh? g?n, thi cng nhanh, d? dng
Th?i gian thi cng nhanh
D? dng v? sinh
Khng r r?
Tu?i th? di ( g?p 3 l?n b tng )
Chi ph b?o tr, b?o du?ng, s?a ch?a th?p

H?p ki?m sot k? thu?t uPVC

S?N PH?M C?A CHNG TI

Ch?t lu?ng l trn h?t, b?o d?m quy?n l?i chnh dng cho ngu?i tiu dng

H?p ki?m sot k? thu?t 2 nhnh

Hai nhnh ngang th?ng - Hai d?u nong
Hai nhnh ngang th?ng - Hai d?u nong - L?ch tm
Hai nhnh d?ng 90 - Hai d?u nong - L?ch tm
Hai nhnh ngang th?ng - M?t d?u nong - Siphon
Hai nhnh ngang 90 - Hai d?u nong
Hai nhnh ngang 45 - Hai d?u nong

1. S?n ph?m theo TCVN 12755 : 2020

H?p ki?m sot k? thu?t 3 nhnh

Ba nhnh ngang 45 - Ba d?u nong
Ba nhnh ngang 90 cong - Ba d?u nong
Ba nhnh ngang 90 cong - Ba d?u nong - L?ch tm
Ba nhnh ngang 90 - Hai d?u nong - Siphon

H?p ki?m sot k? thu?t 4 nhnh

B?n nhnh ngang 90 - Ba d?u nong - L?ch tm
B?n nhnh ngang 90 - B?n d?u nong - L?ch tm

Ph? ki?n

N?p nh?a AO
N?p h? ga (N?p h?p ki?m sot k? thu?t) Composite
N?p h? ga (N?p h?p ki?m sot k? thu?t) gang
N?p b?t
Vnh d?
N?i chuy?n ISO - JIS
N?i chuy?n ISO - JIS
N?i chuy?n BS - ISO

H?p ki?m sot k? thu?t 2 nhnh

2. S?n ph?m theo tiu chu?n JIS

Hai nhnh ngang 45 - Hai d?u nong
Hai nhnh ngang 90 - M?t d?u nong gioang
Hai nhnh ngang th?ng - Hai d?u nong - L?ch tm - Thng rc c l?c
Hai nhnh ngang th?ng - M?t d?u nong gioang
Hai nhnh ngang th?ng - Hai d?u nong - Thng rc khng l?c
Hai nhnh ngang 90 - Hai d?u nong - Thng rc khng l?c

H?p ki?m sot k? thu?t 3 nhnh

Ba nhnh ngang 45 - Ba d?u nong - L?ch tm
Ba nhnh ngang 90 - Hai d?u nong gioang
Ba nhnh ngang 90 - Ba d?u nong - Thng rc khng l?c

H?p ki?m sot k? thu?t 4 nhnh

B?n nhnh ngang 90 - Ba d?u nong - L?ch tm - Thng rc c l?c

Ph? ki?n

N?p nh?a AI
N?p gang

CC D? N TIU BI?U

?a ch?: Daklak
Ngu?n v?n: ODA an M?ch
Quy m: 10.000 ci

D? n thu gom x? l nu?c th?i Thnh Ph? Bun M Thu?t

?a ch?: Kin Giang
Ngu?n v?n: V?n doanh nghi?p
Quy m: 100 ci

D? n Khu resort Fusion Ph Qu?c

?a ch?: Bnh Duong
Ngu?n v?n: ODA Ngn hng Th? Gi?i
Quy m: 7.000 ci

D? n C?i thi?n nu?c mi tru?ng Bnh Duong-Th? x Di An

?a ch?: Khnh Ha
Ngu?n v?n: Ngn Sch
Quy m: 10.000 ci

D? n nng c?p d th? thnh ph? Nha Trang

?a ch?: Qu?ng Bnh
Ngu?n v?n: ODA an M?ch
Quy m: 5.000 ci

D? n C?i thi?n mi tru?ng nu?c th? x Ba ?n

?a ch?: Ph Th?
Ngu?n v?n: ODA Hn Qu?c
Quy m: 10.000 ci

D? n thu gom x? l nu?c th?i Thnh Ph? Vi?t Tr

?a ch?: Bnh Duong
Ngu?n v?n: V?n doanh nghi?p
Quy m: 100 ci

D? n Khu dn cu Bnh Nguyn

?a ch?: N?ng
Ngu?n v?n: V?n doanh nghi?p
Quy m: 200 ci

D? n Khu th? FPT

?a ch?: Daklak
Ngu?n v?n: V?n doanh nghi?p
Quy m: 1000 ci

D? n th? sinh thi van ha c ph Su?i Xanh

?a ch?: Bnh ?nh
Ngu?n v?n: V?n doanh nghi?p
Quy m: 100 ci

D? n Khu th? Long Vn

LIN H?

H? tr? khch hng 24/24

083 22 33 588

Hy d? Nh?a H Bch d?ng hnh cng nh?ng d? n, ngi nh c?a b?n!

CNG TY TNHH THUONG M?I V ?U TU PHT TRI?N H BCH

T?p h?p cc ngu?n cung c?p uy tn trong v ngoi nu?c thnh m?t ngu?n cung chnh v ?n d?nh v?i tn ch? GIAO HNG NHANH NH?T

Van phng: T?ng 26 To Nh Sng   - 110 Tr?n Ph - M? Lao - H ng

Hotline: 083 22 33 588

Website: nhuahabach.vn

Vui lng d? l?i thng tin bn du?i d? du?c tu v?n

ANG K